Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Chełmnie

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Linki

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje / Skargi i wnioski /

Treść strony

Skargi i wnioski

Organem właściwym do rozpoznawania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Chełmnie jest Prezes  Sądu Rejonowego w Chełmnie.

Na podstawie art. 41a § 1-4, art. 41b § 1-4 i art. 41 c § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 t. j.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 524) ustala się następujący tryb składania skarg i wniosków:

1. Skargi i wnioski przyjmują pracownicy Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Chełmnie przy ul. Toruńskiej 3 (pokój nr 7).

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
-  na piśmie, w tym także za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sr@chelmno.sr.gov.pl;
-  w formie ustnej do protokołu.

3. W przypadku wniesienia skargi lub wniosku do protokołu, winna być zamieszczona data wniesienia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzła treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby sygnatura akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. 

4. Protokół podpisuje skarżący lub wnioskodawca oraz pracownik przyjmujący skargę lub wniosek.

5. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

6. Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich  przedmiotu, w szczególności sprawy której dotyczą, skarżący lub wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

7. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty ich wpływu.

8. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie w której sędziowie i asesorzy są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

9. Skargi i wnioski dotyczące czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.

10. Skargi i wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie  uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpoznania, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia  skargi lub wniosku bez rozpoznania.

11. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

12. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sadu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą sądu apelacyjnego i sądu okręgowego,  organem właściwym do rozpoznania jest prezes sądu apelacyjnego.

13. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności: prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego – Krajowa Rada Sądownictwa.

14. Prezes Sądu przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 9:00-14:00.

 • autor informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Chełmnie
  data wytworzenia: 2016-01-21
 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2016-01-22 12:05

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

2011.03.11 09:04

Informacja z SR Chełmno

Stopka adresowa

 •                                  

 • Sąd Rejonowy w Chełmnie

  ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
  NIP: 875-10-24-548
  REGON: 000571493-00079

  tel. (56) 677-02-00
  fax (56) 677-02-25
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00 - 18:00
  wtorek-piątek 7:45 - 14:45
     
  Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, Biuro Podawcze:
  poniedziałek 7:15 - 18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
 • Godziny urzędowania Sądu

  poniedziałek:          7:15 - 18:00
  wtorek - piątek:      7:15 - 15:15

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Chełmno. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony