Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Chełmnie

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Linki

Nawigacja

NAWIGACJA:

Treść strony

Pytania ogólne

1. Czy w Sądzie można uzyskać poradę prawną?

W Sądzie nie udziela się porad prawnych. Porady prawne można uzyskać w kancelariach adwokackich oraz kancelariach radców prawnych. Wykaz instytucji, które udzielają bezpłatnych porad prawnych znajduje się na stronie Sądu http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=136 w zakładce Informacje - Pomoc prawna oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

2.W jaki sposób można się zapoznać z aktami sprawy?

Prawo wglądu do akt sprawy mają strony postępowania (powód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik, oskarżony, oskarżyciel, oskarżyciel posiłkowy) oraz ich pełnomocnicy. Wymienione osoby mają prawo sporządzania notatek, zawnioskowania o wydanie kserokopii oraz wykonania fotokopii.
Z aktami sprawy można zapoznać się po wcześniejszym złożeniu wniosku o wgląd do akt i wyrażeniu zgody przez Sędziego z odpowiedniego wydziału.

Wniosek o udostępnienie akt można składać:
- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta,
- telefonicznie pod nr telefonu (56) 677 02 00,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: boi@chelmno.sr.gov.pl

Akta przegląda się w Biurze Obsługi Interesanta - (Czytelna akt) pod nadzorem pracownika Sądu.

Wniosek dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123 w zakładce - Wzory
i formularze.

3. Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa?

Na wezwanie Sądu stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe, natomiast jeżeli Sąd zawiadamia o terminie rozprawy, wówczas stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe. Nadto, na wezwaniu lub zawiadomieniu widnieje informacja o stawiennictwie obowiązkowym lub nieobowiązkowym.

4. Nie mogę stawić się na rozprawę w wyznaczonym terminie, jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?

Jeżeli z jakiś powodów nie można stawić się na rozprawę w wyznaczonym terminie, należy swoją nieobecność usprawiedliwić pisemnie. Takie pismo powinno zostać złożone przed rozprawą.

5. W jaki sposób usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?

Nieobecność na rozprawie powinna być usprawiedliwiona pisemnie. W przypadku niestawiennictwa z powodu choroby wymagane jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza sądowego. Pismo zawierające powyższe informacje należy przesłać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt sprawy (wskazana jest na wezwaniu), odpowiednio wcześniej przed wyznaczonym terminem rozprawy.

Wniosek dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123 w zakładce - Wzory i formularze.

6. W jaki sposób można uchylić karę porządkową nałożoną na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie?

Kara porządkowa może być uchylona, gdy złożone zostanie pisemne uzasadnienie nieobecności wraz z prośbą o uchylenie kary w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o nałożeniu kary. O uchyleniu kary decyduje Sędzia. Do pisma dołączone jest pouczenie.

Wniosek dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze  Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123 w zakładce – Wzory i formularze.

7. Stawiłem się na rozprawę w charakterze świadka, czy przysługuje mi zwrot kosztów?

Osoba wezwana na rozprawę celem przesłuchania w charakterze świadka może wnosić o zwrot kosztów podróży lub zwrot utraconego zarobku lub dochodu.

W tym celu należy złożyć wniosek ustnie do protokołu lub pisemnie - nie później niż w ciągu 3 dni po rozprawie. Wypłata należności następuje w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

Wniosek dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123 w zakładce - Wzory i formularze.

8. Gdzie należy złożyć pozew/wniosek oraz inne pisma w Sądzie ?

Wszelkie pozwy, wnioski oraz inne pisma należy złożyć w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Chełmnie przy ul. Toruńskiej 3, 86-200 Chełmno, bądź przesłać listem za pośrednictwem operatora pocztowego.

9. Jaką treść powinno zawierać pismo przewodnie?

Pismo przewodnie powinno zawierać:
- imię i nazwisko, dokładny adres osoby składającej- wnioskodawcy;
- nazwę Sądu, i wskazanie wydziału do którego jest skierowane;
- oznaczenie sygnatury akt sprawy, do której ma być dołączone;
- krótką treść uzasadniającą czego dotyczy
- własnoręczny podpis.

10. Co powinien zawierać pozew/wniosek składany do Sądu?

- oznaczenie Sądu, do którego kierujemy pozew bądź wniosek (nazwa Sądu, wydziału, dokładny adres);
- dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy; (imiona, nazwiska, ew. nazwy instytucji, dokładne adresy, PESEL, NIP) oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych, bądź pełnomocników;
- oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek,
- oznaczenie żądania (tzn. o co jest wnoszony pozew/wniosek),
- określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe,
- uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (dowody to: zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty),
- opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie),
- własnoręczny podpis,
- wykaz załączników.

Pozew/wniosek należy sporządzić w tylu egzemplarzach, ilu jest pozwanych/uczestników postępowania plus jeden egzemplarz dla Sądu. Wnioskodawca/ Powód w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma powinien dołączyć dodatkowo jeden egzemplarz.

11. Co to jest wartość przedmiotu sporu?

Wartość przedmiotu sporu to kwota, której zasądzenia żąda powód. Jeżeli żądanie pozwu jest innego rodzaju:

 • np. dotyczy wydania rzeczy, należy podać równowartość przedmiotu, którego dotyczy pozew;
 • w przypadku sprawy o eksmisję – wartość trzymiesięcznego czynszu;
 • w przypadku świadczeń powtarzalnych – suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania.

12. Mieszkam za granicą Polski i chcę założyć sprawę cywilną w tutejszym Sądzie. Czy korespondencja będzie kierowana bezpośrednio na mój adres?

Jeżeli nie ustanowi się pełnomocnika do doręczeń w Polsce, wówczas korespondencja będzie kierowana bezpośrednio na wskazany adres zamieszkania za granicą. Należy wówczas liczyć się z tym, że doręczenie korespondencji za granicę trwa dłużej, co będzie miało wpływ na przeciąganie się postępowania. Jednakże strona lub uczestnik postępowania w sprawach cywilnych mieszkająca za granicą Polski może ustanowić pełnomocnictwo do doręczeń. Pełnomocnikiem do doręczeń (czyli odbiorcą w Polsce pism sądowych adresowanych do osób zamieszkałych za granicą) może być każda osoba, która wyrazi zgodę na pełnienie tej funkcji, jest pełnoletnia i mieszka na terenie Polski.

13. Zmieniłem adres zamieszkania czy powinienem poinformować o tym Sąd?

Każda osoba z której udziałem toczy się sprawa w Sądzie ma obowiązek zgłoszenia do Sądu każdej zmiany miejsca zamieszkania. W takiej sytuacji należy napisać pismo informacyjne do Sądu podając imię, nazwisko, sygnaturę sprawy i aktualny adres do doręczeń.

Wzór pisma dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123 w zakładce - Wzory i formularze.

14. Złożyłem pozew do Sądu, a pozwany wykonał już zobowiązanie, czy mogę go wycofać?

Pozew można wycofać pismem skierowanym do Sądu, do właściwego wydziału ze wskazaniem sygnatury w tylu egzemplarzach ilu jest uczestników plus jeden dla Sądu, informującym o wycofaniu pozwu. W tytule należy wpisać „wycofanie pozwu” i krótko uzasadnić.

15. W jaki sposób można dołączyć dokumenty do sprawy, która już się toczy przed Sądem?

Jeżeli złożony został pozew/wniosek do Sądu, sprawa zostaje zarejestrowana pod konkretną sygnaturą i wszelkie kolejne pisma kierowane do Sądu w danej sprawie powinny być składane ze wskazaniem sygnatury, przy czym w przypadku pism procesowych należy złożyć również odpowiednią ilość ich odpisów z przeznaczeniem dla stron przeciwnych. Pismo składa się w Biurze Podawczym lub w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Chełmnie.

Wzór pisma dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123 w zakładce Wzory i formularze.

16. Sąd pisemnie wzywa mnie o dołączenie odpisu pisma, co to znaczy?

Odpis pisma jest to taki sam egzemplarz pisma, jaki został złożony do Sądu. Wszelkie pisma procesowe, które są pierwszymi w sprawie (pozwy, skargi, wnioski) oraz takie które ze względu na swój charakter i wagę muszą być doręczone również drugiej stronie (sprzeciw, zarzuty, odpowiedź na pozew, apelacja, zażalenie) muszą być złożone do Sądu w tylu egzemplarzach ile jest stron postępowania.
Dodatkowo warto mieć przygotowany jeden egzemplarz dla siebie na potwierdzenie złożonego pisma przez Biuro Podawcze.

17. Kto i w jaki sposób może wnieść do Sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?

Wniosek należy złożyć do Sądu, w którym ma się toczyć, bądź toczy się postępowanie. Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku finansowego koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny. W celu uzyskania sądowego zwolnienia od kosztów strona lub uczestnik postępowania powinien skierować do Sądu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, jednocześnie załączając formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie, o którym mowa należy wypełnić czytelnie, podając w nim informacje odpowiadające rzeczywistości.
Wzór wniosku i oświadczenie w/w są dostępne w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123  w zakładce Wzory i formularze.

18. W jaki sposób można ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu?

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć na piśmie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania lub ustnie do protokołu.
Wzór wniosku i oświadczenie w/w są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się na parterze Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123 w zakładce - Wzory i formularze.

19. Co to są wnioski dowodowe?

Wnioski dowodowe to wszelkie dokumenty mogące potwierdzić roszczenie (urzędowe i prywatne), a także świadkowie, opinie biegłych, dowody z filmu, fotokopii, fotografii, planów itp.

20. Czy za wydanie kserokopii z akt sprawy jest pobierana opłata?

Za wydanie kserokopii z akt sprawy pobierana jest  opłata kancelaryjna w wysokości 1 zł za każdą stronę, a w przypadku wydania uwierzytelnionej kserokopii pobrana jest opłata w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

21. W jakiej wysokości trzeba uiścić opłatę za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia?

Opłata za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

22. W jaki sposób można dokonać opłaty w Sądzie?

Opłaty sądowe (wpisy sądowe, grzywny, koszty); zaliczki sądowe (wpłaty wnoszone przez strony tytułem wynagrodzenia dla kuratorów, biegłych, tłumaczy, opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze spadkowym) oraz wpłaty zasądzonych nawiązek i świadczeń na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej można dokonywać, bez dodatkowych opłat, w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju wymienionych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. - www.poczta-polska.pl (z wyłączeniem placówek oznaczonych jako Agencje Pocztowe), w tym:

w Urzędzie Pocztowym 1
ul. Rybacka 2
86-200 Chełmno

w dniach i godzinach otwarcia kas placówek pocztowych;

Pocztowy dowód wpłaty będzie jedynym i wyłącznym dowodem dokonania wpłaty gotówkowej.

W celu sprawnego przepływu informacji oraz właściwego zakwalifikowania opłaty, na pocztowym dowodzie wpłaty należy wskazać:

 • imię i nazwisko /nazwa firmy/,
 • adres,
 • sygnaturę akt sprawy lub wskazanie wydziału w przypadkach, w których sygnatura nie została nadana,
 • rodzaj opłaty np. wpis, koszty, grzywna.

Wzór wypełnionego dowodu wpłaty gotówkowej TUTAJ.

Znaki opłaty sądowej  będzie można nabyć w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach:

w poniedziałki od 7.15 do 18.00

od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15;

W siedzibie Sądu udostępnione zostanie urządzenie: Samoobsługowy Terminal Płatniczy, za pośrednictwem którego będzie można dokonywać opłat sądowych (wpisy sądowe, grzywny, koszty), bez dodatkowych kosztów, przy użyciu kart płatniczych.

Rozwiązania opisane w pkt. 1 nie dotyczą:

 • depozytów sądowych – wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia.

W tym przypadku wpłat należy dokonywać wyłącznie na dedykowane rachunki bankowe.

Rozwiązania opisane w pkt. 2-3 nie dotyczą:

 • zaliczek sądowych – wpłat wnoszonych przez strony tytułem wynagrodzenia dla kuratorów, biegłych, tłumaczy, opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze spadkowym;
 • wpłat zasądzonych nawiązek i świadczeń na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej;
 • depozytów sądowych – wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia.

W tych przypadkach wpłat należy dokonywać wyłącznie na dedykowane rachunki bankowe.

NUMERY KONT BANKOWYCH
dla wpłat ze wszystkich rodzajów dostępne TUTAJ

 

23. Czy Sąd z urzędu zawiadamia o treści orzeczenia, jeżeli strona nie była na rozprawie?

Sąd z urzędu nie zawiadamia stron o treści orzeczenia. Informacje o treści orzeczenia można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta (osobiście lub telefonicznie 56 677 02 00).

24. Czy wyrok dostaje się z urzędu?

O wyrok, bądź postanowienie należy złożyć wniosek w Sądzie osobiście lub pocztą. Opłata od odpisu wyroku wynosi 6 zł (za jedną stronę orzeczenia). Aby wyrok miał moc prawną musi być uprawomocniony, dlatego o taki odpis prawomocnego wyroku należy wnosić najwcześniej na 22 dzień od dnia wydania wyroku. Należy się jednak wcześniej upewnić, czy wyrok jest prawomocny, to znaczy, czy nie wpłynął na niego środek zaskarżenia. Z urzędu doręcza się stronom wyroki zaoczne oraz postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym, pouczając jednocześnie strony o przysługujących im środkach zaskarżenia. Orzeczenie doręczane stronom uprawomocnia się po upłynięciu określonego czasu od daty odebrania orzeczenia przez strony. Najczęściej jest to okres 7 - dniowy.

25. Czy Sąd z urzędu doręcza stronie wyrok z uzasadnieniem?

Sąd nie doręcza z urzędu wyroku z uzasadnieniem. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku złożyła pisemny wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

26. Czy wniosek o wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem podlega opłacie sądowej?

Nie podlega opłacie.

27. W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia?

Pisemny wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Chełmnie, przed którym toczyło się postępowanie lub wysłać za pośrednictwem poczty. Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się na parterze Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123 w zakładce - Wzory i formularze.

 28. Jak można odwołać się od wyroku, postanowienia?  

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku należy złożyć wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, zaś po ich otrzymaniu należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni apelację do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego. Jeśli wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem nie zostanie złożony, apelację należy wnieść w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego. W przypadku postanowienia należy w terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia złożyć wniosek o wydanie jego odpisu wraz z uzasadnieniem, a następnie w terminie 7 dni od daty otrzymania odpisu i uzasadnienia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego. W przypadku niezłożenia wniosku o wydanie odpisu i uzasadnienie zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni od daty ogłoszenia do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego.

29. Czy można złożyć apelację w sprawie cywilnej, jeżeli nie wystąpiono wcześniej z wnioskiem o uzasadnienie?

Jeżeli nie złożono wniosku o uzasadnienie orzeczenia, to apelację można złożyć w terminie 21 dni od daty ogłoszenia orzeczenia. Apelacja podlega opłacie na wezwanie Sądu.

30. Co powinna zawierać apelacja/ zażalenie?

- sygnaturę akt wyroku od którego jest wniesiona, ze wskazaniem czy jest zaskarżonych w całości czy w części;
- zwięzłe przedstawienie zarzutów;
- uzasadnienie zarzutów;
- powołanie w razie potrzeby nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo, że potrzeba powołania się na nie wynikła później;
- wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku/postanowienia z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia;
- w sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia.
Wzory w/w są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się na parterze Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123 w zakładce - Wzory i formularze.

31. Mam wyrok sądowy, a mimo to dłużnik nie chce mi zapłacić, jak mam odzyskać pieniądze?

Jeżeli wyrok sądowy jest już prawomocny, a dłużnik nadal nie chce dobrowolnie zapłacić zasądzonych należności można złożyć do Sądu wniosek o nadanie orzeczeniu sądowemu klauzuli natychmiastowej wykonalności. Jeżeli do wniosku dołączymy odpis orzeczenia sądowego, wówczas nie ponosimy dodatkowych opłat, w przeciwnym razie należy uiścić opłatę w wysokości 6 zł za jedną stronę orzeczenia sądowego. Po nadaniu klauzuli wykonalności - tytuł wykonawczy jest przesyłany na adres wskazany we wniosku i z takim dokumentem można udać się do Komornika celem rozpoczęcia egzekucji.

Wzór wniosku o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się na parterze Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123  w zakładce - Wzory i formularze.

32. W którym Sądzie należy złożyć pozew o rozwód i jak jest wysokość opłaty sądowej?

Właściwością terytorialną dla pozwów o rozwód od osób z terenu powiatu chełmińskiego jest Sąd Okręgowy w Toruniu (I Wydział Cywilny). Wysokość opłaty sądowej w sprawie przy pozwie o rozwód wynosi 600 zł.
Sąd Okręgowy w Toruniu, ul. Piekary 51, 87-100 Toruń, Biuro Obsługi Interesanta tel. (56) 61-05-551, (56) 61-05-553, e- mail: boi@torun.so.gov.pl

33. Jak wszcząć postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia?

Wniosek w przedmiocie ubezwłasnowolnienia należy skierować do Sądu Okręgowego w Toruniu (I Wydział Cywilny) i może go złożyć jedynie:
- małżonek osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona;
- krewni w linii prostej osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona (np. ojciec, matka, dzieci, wnuki);
- rodzeństwo osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona;
- przedstawiciel ustawowy osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona;
- Prokurator.

 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2017-03-30 13:29
 • zmodyfikował: Rafał Stajszczak
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-05 08:25

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

2011.03.11 09:04

Informacja z SR Chełmno

Stopka adresowa

 •                                  

 • Sąd Rejonowy w Chełmnie

  ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
  NIP: 875-10-24-548
  REGON: 000571493-00079

  tel. (56) 677-02-00
  fax (56) 677-02-25
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00 - 18:00
  wtorek-piątek 7:45 - 14:45
     
  Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, Biuro Podawcze:
  poniedziałek 7:15 - 18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
 • Godziny urzędowania Sądu

  poniedziałek:          7:15 - 18:00
  wtorek - piątek:      7:15 - 15:15

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Chełmno. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony