Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Chełmnie

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Linki

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje / Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi / Pytania w sprawach cywilnych /

Treść strony

Pytania w sprawach cywilnych

1. Do jakiego Sądu należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do Sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej- spadkodawcy (decyduje wpis w akcie zgonu), a jeżeli miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, do Sądu miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (skład spadku).
Stwierdzenie praw do spadku następuje - zarówno przed Sądem, jak i u Notariusza - zawsze na wniosek osoby uprawnionej. Zgodnie z art. 925 k.c. spadkobiorca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, w związku z czym postanowienie Sądu, jak również akt poświadczenia dziedziczenia mają charakter deklaratywny – tj. stwierdzają stan istniejący już od chwili otwarcia spadku.
Stwierdzenie nabycia spadku przez Sąd spadku następuje na wniosek każdego mającego interes prawny w prawidłowym wykazaniu następstwa po spadkodawcy – art. 1025 § 1 k.c. Wniosek, winien spełniać wymogi określone w art. 511 k.p.c. w zw. z art. 187 k.p.c., ponadto winien zawierać żądanie stwierdzenia nabycia spadku po określonym spadkodawcy, wykazanie interesu prawnego wnioskodawcy, wskazanie znanych mu osób zainteresowanych w sprawie oraz okoliczności uzasadniających właściwość miejscową Sądu spadku. Do wniosku należy dołączyć m.in. oryginał testamentu jeżeli spadkodawca pozostawił po sobie testament, oryginał aktu zgonu spadkodawcy. Sąd jest związany wnioskiem tylko co do określenia osoby spadkodawcy, o tym zaś, kto dziedziczy spadek, orzeka z urzędu.
Dopuszczalne, przy spełnieniu przesłanek z art. 191 i 219 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., jest połączenie w jednym wniosku żądania stwierdzenia nabycia spadku po kilku spadkodawcach, jeżeli właściwość Sądu (art. 628 k.p.c.) jest uzasadniona dla każdego z nich.
Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobiera się opłatę stałą w wysokości 50,00 zł. Jeżeli wniosek obejmuje więcej niż jednego spadkodawcę opłatę 50,00 zł należy uiścić od każdego spadkodawcy (art. 49 ust. 1 pkt 1 u.k.s.c.)

2. Jaki jest koszt sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?

Jeżeli sprawa o stwierdzenie nabycia spadku jest zakładana po jednej osobie zmarłej za wniesienie sprawy pobierana jest opłata w wysokości 50 zł (po dwóch osobach 100 zł, itd.). Jeśli od chwili śmierci spadkodawcy nie upłynęło 6 miesięcy na rozprawie składa się oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, od którego pobiera się opłatę w kwocie 50 złotych (w Znakach Sądowych lub bezgotówkowo płacąc za pomocą samoobsługowego terminala płatniczego) od każdej z osób, która je składa. Za wydanie odpisu prawomocnego postanowienia- to koszt 6 zł od jednej strony tego postanowienia.

3. Jak napisać wniosek i jakie dokumenty należy złożyć do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy kierować do I Wydziału Cywilnego i wskazać: wszystkich uczestników postępowania, po kim jest spadek, kiedy zmarł spadkodawca, podać ostatnie miejsce zwykłego pobytu oraz czy spadek ma być nabyty na podstawie ustawy czy testamentu. Określić należy czy w skład spadku wchodzi czy nie wchodzi gospodarstwo rolne, jeśli tak to jakiej powierzchni i gdzie jest położone.
Wzór wniosku wraz z wykazem załączników dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123 w zakładce -Wzory i formularze.

4. Czy po zakończeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku Sąd przesyła odpis postanowienie z urzędu?

Sąd wysyła odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku tylko i wyłącznie na pisemny wniosek strony postępowania. Do wniosku należy dołączyć opłatę sądową w wysokości 6 zł (za jedną stronę postanowienia).

5. Czy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku można zrzec się swojej części na innego spadkobiercę?

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku nie ma takiej możliwości. Przekazanie swojej części spadku na innego spadkobiercę można dokonać poprzez założenie kolejnej sprawy o dział spadku.

6. Na podstawie testamentu zostałem powołany do całości spadku. Czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku muszę wskazać pozostałe osoby, które nie zostały ujęte w testamencie?

We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku muszą być wskazani wszyscy spadkobiercy ustawowi (imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania, numery PESEL), którzy dziedziczyliby, gdyby testamentu nie było.

7. Czy można założyć sprawę o podział majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa?

Założenie sprawy o podział majątku może nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego lub separacji. W trakcie trwania małżeństwa można wnieść sprawę o zniesienie wspólności majątkowej.

8. Otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z Sądu i nie zgadzam się z jego treścią. Co mogę teraz zrobić?

Jeżeli strona pozwana, która otrzymała nakaz zapłaty nie zgadza się z treścią doręczonego nakazu to przysługuje jej prawo wniesienia sprzeciwu w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia. Sprzeciw wnosi się do Sądu, który wydał nakaz zapłaty. W treści sprzeciwu należy wskazać, czy zaskarża się nakaz w całości czy też w części. Konieczne jest także przedstawienie wszelkich zarzutów względem roszczenia Powoda. Oprócz tego należy wskazać również wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie.
Jeżeli pozew wniesiono na formularzu urzędowym „P”, wówczas sprzeciw powinien być sporządzony na formularzu urzędowym „SP”.
Druki formularzy urzędowych pozwu „P” oraz sprzeciwu od nakazu zapłaty „SP” można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się na parterze Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123 w zakładce - Wzory i formularze.

9. Złożyłem już sprzeciw od nakazu zapłaty, a dostałem wezwanie na rozprawę – dlaczego?

W przypadku złożenia sprzeciwu i przyjęcia go przez Sędziego sprawa zostaje wpisana pod nową sygnaturę i zostaje kierowana na rozprawę. Na tą rozprawę jest wzywany pozwany celem składania ewentualnych wyjaśnień.

10. Wylicytowałem nieruchomość, czy już jestem właścicielem?

Po skutecznej licytacji wydane zostaje postanowienie o przybiciu. Takie postanowienie uprawomocnia się po 7 dniach od daty ogłoszenia, jeżeli nikt z uczestników nie wniesie zażalenia. Następnie nabywca jest wzywany pisemnie do uiszczenia pozostałej ceny nabycia. Kolejnym etapem jest wydanie postanowienia o przysądzeniu prawa własności. To postanowienie jest wysyłane do wszystkich uczestników i uprawomocnia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez ostatniego uczestnika, jeżeli żaden wcześniej nie złoży zażalenia. Aby mieć oficjalne potwierdzenie własności należy złożyć wniosek o odpis postanowienia o przysądzeniu własności z klauzulą prawomocności. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia wpisu w księdze wieczystej.

11. Uważam że komornik bezprawnie zajął mi wynagrodzenie, czy przysługuje mi odwołanie? Jak wnosi się skargę na czynności komornika?

Nadzór merytoryczny nad Komornikami sprawuje Sąd. Jeżeli uważasz, że Komornik przekroczył swoje uprawnienia możesz złożyć skargę na czynności Komornika (w 2 egzemplarzach) do Sądu. Skargę na czynności komornika wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty dokonania tej czynności przez komornika lub otrzymania od komornika zawiadomienia o podjęciu czynności do sądu wskazanego w pouczeniu udzielonym przez komornika. Do skargi należy załączyć odpisy dla wierzyciela/wierzycieli, dłużnika/dłużników i jeden dodatkowy dla komornika. W skardze należy wymienić wszystkich wierzycieli i dłużników wraz z ich adresami i sygn. akt komorniczych, których skarga dotyczy. Za wniesienie skargi należy uiścić opłatę sądową w wysokości 100 zł. Następnie Sędzia na posiedzeniu niejawnym wydaje postanowienie oddalające lub przyjmujące skargę.

 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2017-03-30 13:42

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

2011.03.11 09:04

Informacja z SR Chełmno

Stopka adresowa

 •                                  

 • Sąd Rejonowy w Chełmnie

  ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
  NIP: 875-10-24-548
  REGON: 000571493-00079

  tel. (56) 677-02-00
  fax (56) 677-02-25
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00 - 18:00
  wtorek-piątek 7:45 - 14:45
     
  Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, Biuro Podawcze:
  poniedziałek 7:15 - 18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
 • Godziny urzędowania Sądu

  poniedziałek:          7:15 - 18:00
  wtorek - piątek:      7:15 - 15:15

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Chełmno. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony